Yhteistyöllä monipuolista ja sisällöllisesti rikasta toimintaa

Valmiit suunnitelmat ja työohjeet mahdollistavat Topelius-projektin toteuttamisen usean eri tahon yhteistyönä. Yhteistyössä voivat olla mukana koulun omien opettajien ja oppilaiden lisäksi esimerkiksi iltapäiväkerhojen ohjaajat, alueen taiteilijat ja koululaisten vanhemmat.

Taiteilijoiden erityisosaaminen tuo lisäarvoa projektin toteuttamiseen, ja lapsille – miksei myös opettajille – avautuu mahdollisuus nähdä teatterialan ammattilaiset työssään.

Mitä useampi taho on mukana musiikkiteatteriesityksen luomisessa, sitä tärkeämpää on suunnitella ja sopia yhteistyö hyvin. Yhteistyöryhmä on iso voimavara projektille.

Yhteistyön muotoja on yhtä useita kuin on toimijoitakin. Parhaaseen malliin päädytään, kun huomioidaan alueen erityispiirteet, -tarpeet ja ennen kaikkea erityisosaajat.

Hyvä suunnittelu takaa toimivan yhteistyön

Kun projekti toteutetaan eri tahojen yhteistyönä, kannattaa toiminnan aloitusvaiheessa varata aikaa yhteisille keskusteluille ja suunnitteluun. Projektissa mukana olevien aikuisten välinen kommunikointi on koko prosessin ajan ensiarvoisen tärkeää.

Suunnitteluvaiheessa sovitaan, kuka vastaa eri osa-alueiden toteuttamisesta: eri työpajoista, tilojen käytöstä, materiaalien hankinnasta, rahoitukseen liittyvistä asioista, jne.

Yhteistyöryhmän on hyvä antaa jollekin jäsenelle puheenjohtajan, koordinaattorin tai tuottajan rooli. Tämä henkilö ei ole yksin vastuussa projektista, mutta ryhmä tarvitsee henkilön, jolla on kokonaiskuva projektin etenemisestä.

Pilottijakso toteutettiin loppujen lopuksi ammattilaistaiteilijoiden voimin. Koulun opettajat olivat hengessä mukana ja auttoivat tekniikassa ja valaistuksessa. Valitettavasti varsinaisissa työpajoissa he jäivät sivuun, koska työpajaohjeita vasta rakennettiin ja kokeiltiin.

Lähde:

Kenttälä & Suomu (2005) Koulu harrastuspaikkana – näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön